Surat Ijin Cuti

By BKPSDM Ciamis 16 Jan 2020, 11:29:17 WIB

Contoh Format Surat izin cuti

 

KOP SURAT

                                                                            
      Kepada
    Yth. Bapak Bupati Ciamis
      Melalui :
      Kepala Badan Kepegawaian dan
      Pengembangan Sumber Daya Manusia
      Di
        C I A M I S

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :    
Nip :    
Pangkat/Gol. Ruang :    
Jabatan :    
Satuan Organisasi :    
       

Dengan ini mengajukan permintaan Cuti untuk .................... tahun ..... hari ...., terhitung mulai tanggal ........... sampai dengan tanggal ...................
Selama menjalankan Cuti alamat saya adalah ...........................

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertmbangkan sebagaimana mestinya.

                                                                                                                                Hormat saya.

 

                                                                                                                      (......................................)